Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на уебсайт https://milenagoleva.com

Добре дошли в нашия интернет магазин milenagoleva.com.

Благодарим Ви, че използвате нашите услуги!

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ЗАЩОТО С ДОСТЪПА, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С И ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ.

ВАЖНО: Поради цифровото естество на продаваните от нас продукти не предлагаме връщане или замяна на дигиталните продукти като Медитации, Авторски програми, Семинари, Ритуали, Онлайн йога абонамент и всички останали добавени в последствие сходни и аналогични дигитални продукти на сайта. С натискане на бутон поръчване и кликване на квадратчето “Прочетох и се съгласявам с общите условия за ползване на сайта правила и условия” потвърждавате отказа си от право на връщане на заплатени суми.

I. Валидност и действие

1. Настоящите Общи условия (“ОУ”) уреждат отношенията между потребителите (“Потребител”) и „ Йога Плейс Семинари” ЕООД, („Доставчик”) във връзка с продажбата и доставката на продукти (“стоки”)чрез интернет магазина milenagoleva.com („е-магазин”), с уеб адрес URL https://milenagoleva.com (“уебсайт”).

2. Доставчик на услугите в уебсайта е „ Йога Плейс Семинари” ЕООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България, с ЕИК 205501088, със седалище и адрес на управление гр. София, ПК 1415, ул. Георги Георгиев Гец 21, с адрес за упражняване на дейността гр. София, ПК 1415, ул. Георги Георгиев Гец 21, и данни за кореспонденция: гр. София, ПК 1415, ул. Георги Георгиев Гец 12, Email: office@milenagoleva.com , тел: 089 9989326

3. Тези ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителите и Доставчика. Използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Потребителя с настоящите Условия за ползването му. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Доставчика в уебсайта, които са неразделна част от ОУ.

4. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Доставчика.

5. Доставчикът си запазва правото по всяко времеда прави промени в ОУ. Потребителят се съгласява да се информира за промените и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ, ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на тези ОУ. Потребителят има право да се откаже от услугите и да не използва уебсайта ако не е съгласен с промените в новите редакции на ОУ.

6. Доставчикът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в уебсайта.

II. Характеристика на услугите

7. Услугите, предоставяни на потребителите в уебсайта имат следния предмет: продажба и доставка на стоки в интернет чрез платформа за онлайн поръчки в е-магазин с уеб адрес (URL) milenagoleva.com.

Продуктите, предлагани за продажба от milenagoleva.com са авторски водени медитации, авторски програми, семинари, курсове, онлайн йога абонамент и други създадени от Милена Голева. Те са предмет на авторско право. Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение да разширява каталога от предлагани продукти или да преустановява продажбата на определени продукти.

8. Доставчикът предоставя, а потребителите използват услугите такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Услугите и ресурсите на уебсайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка стока/услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение вида, функционалностите и основното предназначение на всяка избрана и закупена през е-магазина стока.

III. Поръчка. Договор за дистанционна продажба.

9. Потребителят може да поръчва стоки от каталога в е-магазина с кликване върху бутона „Добави в количката” до изображението на избраната стока, следвайки указанията в уебсайта за завършване на поръчка.

10. Преди да изпрати поръчка, Потребителят има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните стоки за покупка и да направи промени във вида или броя на стоките или да се откаже от поръчката.

11. С потвърждаването на избраните в кошницата стоки и начина на плащане, чрез бутона „Изпрати поръчката” и след получаването на потвърждение от Доставчика, поръчката се счита завършена и Договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

IV. Цени. Плащане

12. Цените на стоките/услугите, предлагани в е-магазина са в български лева (BGN) или в друга, обявена на платформата валута, с включен в тях ДДС, като „Йога Плейс Семинари” ЕООД си запазва правото, без предварително уведомление да ги променя по всяко време. Представените в уебсайта цени на продуктите са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

13. Цените на стоките/услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна, извършена по усмотрение на Доставчика.

14. Дължимата от Потребителя сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката се посочва преди потвърждаването на поръчката.

15. Потребителят може да избира един от следните начини на плащане: по банков път, с кредитна или дебитна карта или чрез системата epay.bg, в зависимост от наличните в момента опции. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.

V. Регистрация

16. За успешна регистрация, Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. С натискането на бутона „Регистрация”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите ОУ и ги приема безусловно, както и че притежава провоспособност за сключване на договори от разстояние и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на потребителския му профил в уебсайта.

VI. Права и задължения на страните

17. Потребителят се задължава:

17.1. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законоосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другитезасвоята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на паролата ипрофила му.

17.2. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Доставчика, реализирани чрез обичайната им функционалност в уебсайта.

17.3. Да не използва, възпроизвежда копира и разпространява, в цялост или отделни части уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални), извън изрично посочените в ОУ.

17.4. Да не предоставя своите данни за достъп до сайта на трети лица, като по този начин нарушава авторските права на Автора Милена Голева. Запазваме правото си на всички потребители нарушили това правило, да бъде отнеман и прекратяван достъпа до сайта. Съответно можем да търсим правата си по всички законоустановени правила на Република България.

17.5. Да се информира за промени в уебсайта, е-магазина, услугите и други, съгласно публикуваната в уебсайта информация за тези промени. Потребителят ще се счита обвързан с последната актуална версия на настоящите ОУ от датата за влизането им в сила, посочена в тях. В случай на несъгласие с нова версия на ОУ, Потребителят може да се откаже да използва услугите и/или на уебсайта на Доставчика чрез писмено уведомление.

18.Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни насофтуера в уебсайта, включително, но не само Flash,PHP,HTML, JavaScript, JavaAppletsили друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.

19. Потребителят има право:

19.1.Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

19.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него.

19.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.

19.4. Да избере свободно дали да заплати закупените стоки авансово или при доставката им, като дава своето безусловно съгласие Доставчикът да приема авансово плащане за всички закупени онлайн стоки, за които е избран начин на плащане, различен от наложен платеж.

19.5. Поради дигиталното естество на продаваните от нас продукти съгласно чл. 57 (13) от ЗЗП не предлагаме връщане или замяна на вече закупени продукти.

20. Доставчикът има право:

20.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги него, както и да разширява обхвата на услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.

20.2. Да блокира достъпа на потребител до уебсайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителяили от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес.

20.3.С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите.

20.4. Доставчикът си запазва правотода търси с всичкипозволени законнисредства защита и компенсация заизвършени или запредполагаеминарушения наОбщите условия и Политиката за лични данни.

20.5. По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на стоките/услугите в уебсайта, респективно в е-магазина като не дължи предварително уведомление на потребителите за тези промени и не носи отговорност за узнаването им. Потребителят се осведомява за промените съгласно т.17.4. Всички промени, свързани с използването на е-магазина и в клаузите на ОУ ще се публикуват от Доставчика в уебсайта.

21.Всичкиправа, които не са изрично предоставени на потребителите и/или трети страни в тези ОУ, са запазении принадлежат на Доставчика.

22. Доставчикът се задължава:

22.1. Да достави на Потребителя закупените стоки, съгласно поръчката, направена в е-магазина чрез избрани от Доставчика куриерски фирми. Доставчикът не носи отговорност за верността, точността, пълнотата и актуалността на посочените от Потребителя данни за адрес на доставка.

22.2. Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя стока при условията на т. 25 в срок до 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителяте уведомил Доставчика за своя отказ от сключения договор.

VII. Право на отказ и връщане на закупена стока

23.1 Поради дигиталното естество на продаваните от нас продукти не предлагаме връщане или замяна на дигиталните продукти като Медитации, Авторски програми, семинари, ритуали, онлайн йога абонамент и всички останали добавени в последствие сходни и аналогични продукти на сайта.

23.2. ВАЖНО: Поради цифровото естество на продаваните от нас продукти не предлагаме връщане или замяна на дигиталните продукти като Медитации, Авторски програми, Семинари, Ритуали, Онлайн йога абонамент и всички останали добавени в последствие сходни и аналогични дигитални продукти на сайта. С натискане на бутон поръчване и кликване на квадратчето “Прочетох и се съгласявам с общите условия за ползване на сайта правила и условия” потвърждавате отказа си от право на връщане на заплатени суми.

23.3 Потребителят има право на отказ, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина в 14-дневен срок от датата на получаването на физически продукти предлагани от сайта. Не подлежат на връщане стоки, за които са налице условията на чл.57 от ЗЗП. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние е предварителното уведомяване на Доставчика от страна на Потребителя в посочения срок. Правото на отказ се упражнява чрез изпращане на имейл или предвидения в уебсайта формуляр за контакт. След получаването на попълнения формуляр, Доставчикът потвърждава получаването му.

24. След като е упражнил правото си по предходната точка, Потребителят е длъжен да върне на Доставчика стоката в 14-дневен срок от датата на която Доставчикът е уведомен за отказа, съгласно т.23. Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоката.

25. Върнатите стоки трябва да отговорят на следните задължителни условия:

25.1. Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други).

25.2. Да не са употребявани.

25.3. Да са придружени с всички съпътстващи доставката и стоките документи, включително но не само касова бележка или фактура и други.

26. Потребителят се съгласява, Доставчикът да му възстанови по банков път стойността на отказаните стоки в 14-дневен срок, считано от датата на която е получил върнататите от Потребителястоки.

VIII. Рекламации. Търговска гаранция

27. Стоките трябва да бъдат прегледани от Потребителя в момента на получаването им. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на стоката в е-магазина. Приемането на стока при доставката й означава, че е прегледана от Потребителя и е приета без възражения за дефекти и за състоянието й. Рекламации на закупени през е-магазина стоки ще се считат заоснователнив следните случаи:

27.1.При стоки с дефекти или с нарушен търговски вид, Потребителят има право на замяна на стоката. Доставчикът се ангажира да подмени дефектната стока с нова, за своя сметка. В случай, че не е възможна замяна, Доставчикът информира за това Потребителя в разумен срок и му възстановява по банков път заплатената сума, в това число и транспортните разходи по връщането.

27.2. Доставената стока е различна от поръчаната. В тези случаи, се прилага процедурата по предходната точка.

28.Не се уважават рекламации на стоки, които са използвани за друго, различно от нормалното им предназначение, или са били ползвани или транспортирани по нецелесъобразен начин, илиса били ремонтирани от Потребителя или от трето лице или които са увредени, вследствие проявена небрежност на Потребителя или при неспазване на инструкциите, указанията и съветите на производителя за монтаж и/или използване на стоките.

29.Всички продукти имат търговска гаранция за период от 24 месеца. Потребителите имат право да предявят рекламация при несъответствие на закупен продукт с договора за продажба за привеждане на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. При получаване на продукт с фабрични дефекти или със скрити недостатъци, които не могат да се забележат с обикновен преглед при получаването на продукта, Потребителят има право на замяна с друг продукт от същия вид или с друг подобен. Рекламацията трябва да се предяви в срок до 14 дни от датата на получаване на продукта. Доставчикът се ангажира да подменим дефектния продукт с друг, за своя сметка. В случай, че не успее да замени дефектен продукт или да приведе продукта в съответствие с договора за продажба, Доставчикът се задължава да ви уведоми за това в разумен срок и да ви възстанови по банков път заплатената сума. Рекламациите се разглеждат при наличие на условията на чл.29. Възстановяване на разноски по връщането на продукти е приложимо при основателни и одобрени рекламации.

IX. Отговорност

30. Доставчикът не носи отговорност за:

30.1.Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през уебсайта;

30.2.Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;

31. Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.

32. Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани чрез е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните стоки.

33. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни, зависят от наличностите в складовете на Доставчика в Република България и в чужбина, и могат да бъдат удължени при необходимост.

34. В случай че Потребителят има съмнение относно качеството на стоките и услугите или съдържанието или надеждността на уебсайта, Потребителят не трябва да използва услугите или която и да е част от уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва услугите или уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

X. Защита на личните данни

35. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност Доставчикът изпраща данните само на адреса на електронната поща, посочен от Потребителя с регистрацията или формата за покупка. Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни съгласно публикуваната в уебсайта Политика за личните данни.

36.С използването на уебсайта и приемането на настоящите ОУ, Потребителят изразява съгласието си за обработване на личните му данни, в съотвествие с публикуваната в уебсайта Политика за личните данни.

XI. Интелектуална собственост

37. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Доставчика и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите на уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика и/или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях. Всички продукти са обект на Авторско право и сродни права, като Автор е Милена Голева.

ХII. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

38. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, виеможете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

XIII. Приложимо право

39. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

В сила от 01.01.2019 г.

© 2019-2022 Йога Плейс Семинари ЕООД Всички права запазени.

❤️За настоящия енергиен момент Милена препоръчва:

ПОСЛЕДЕН ДЕН ЗА ЗАПИСВАНЕ!
Scroll to Top